Ngrihet padi kundër vendimit të MMPHI-së për hidrocentralin Soponica

ngrihet-padi-kunder-vendimit-te-mmphi-se-per-hidrocentralin-soponica

ngrihet-padi-kunder-vendimit-te-mmphi-se-per-hidrocentralin-soponica

ngrihet-padi-kunder-vendimit-te-mmphi-se-per-hidrocentralin-soponica

Qendra për Raste Gjyqësore Strategjike (GLPS) sot ka dorëzuar në gjykatë padinë për Konflikt Administrativ kundër Vendimit për Pëlqim Mjedisor për Hidrocentralin Soponica të lëshuar nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Organizatat paditëse GLPS dhe Organizata për mbrojtjen e mjedisit Gjethi, si dhe administratorët e fshatrave Soponicë dhe Doganaj, thuhet se kanë paraqitur Padi për Konflikt Administrativ për të kontestuar Vendimin për Pëlqim Mjedisor për Hidrocentralin Soponica në Kaçanik, të lëshuar nga nga ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Njëkohësisht, sipas GLPS-së, paditësit kanë paraqitur kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të aktit administrativ të kontestuar.

GLPS-ja thotë se ky rast është vazhdimësi e rasteve strategjike të cilat Qendra i dërgon në Gjykatë, e që kanë të bëjnë me cenimin e të drejtës së qytetarëve për një mjedis të shëndetshëm.
“Qendra ngrit në gjykatë rastet e shkeljeve të institucioneve publike, të cilat dëmtojnë shumë qytetarë dhe nëpërmjet padive dhe mjeteve tjera juridike synon t’i rregullojë këto shkelje, si dhe në të njëjtën kohë, synon të ngrisë vetëdijen qytetare për probleme të caktuara në sistemin tonë. I tillë është edhe rasti i ndërtimit të Hidrocentralit Soponica në Kaçanik. HC Soponica në lumin Lepenc në Kaçanik, është një nga hidrocentralet që janë planifikuar të ndërtohen në Komunën e Kaçanikut. Procedura e lëshimit të këtij vendimi ka qenë jotransparente dhe ka përjashtuar tërësisht publikun nga vendimmarrja.
Paditësit konsiderojnë se procesi që i ka paraprirë lëshimit të Pëlqimit Mjedisor, ka pasur shkelje të shumta ligjore.

“Pëlqimit mjedisor duhet t’i paraprijë vlerësimi i detajuar mjedisor, ndërsa në rastin konkret ky vlerësim është bërë me mangësi të shumta duke mos respektuar elementet e përcaktuara ligjore. Po ashtu, gjatë procesit të lëshimit të Vendimit të Kontestuar, qytetarëve të Kaçanikut iu është shkelur e drejta e tyre themelore e garantuar me Kushtetutë duke iu mohuar të drejtën për të marrë pjesë në vendimet që kanë të bëjnë me mjedisin ku ata jetojnë. Ka pasur parregullsi në njoftimin për debat publik lidhur me projektin e hidrocentralit, i cili është bërë në kundërshtim me aktin nënligjor që përcakton rregullat për pjesëmarrje të publikut në procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis”, ka thënë GLPS.

Organizatat paditëse thonë se synimi i tyre është anulimi i vendimit për pëlqim mjedisor dhe në të njëjtën kohë të shtyjnë ekzekutimin e këtij vendimi derisa gjykata të marrë një vendim përfundimtar për ligjshmërinë e tërë procesit.